Algemene voorwaarden

Behorende bij de activiteiten van Kees van Iersel Opleiding & Training gevestigd aan Vorstengrafdonk 63 te Oss
Artikel 1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van diensten aan onze klanten.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “klant” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.Met name wordt onder “klant” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden; dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de klant doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van diensten)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële klant tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de klant in rekening brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer opleidingsovereenkomst ingevuld en ondertekend aan ons is geretourneerd.
 2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De klant is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van de opleidingsovereenkomst schriftelijk te kennen geeft dat hij de order wil ontbinden.

Artikel 4. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn vrijgesteld van omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
 3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen van kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de klant in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de klant, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5. Reserveringsdata Cursussen

 1. De door ons opgegeven reserveringsdata voor de cursussen gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven reserveringsdata voor de cursussen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.Bij niet tijdige nakoming dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
  Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de genoemde cursusdata is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van die data het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
 2. Tenzij uit de opleidingsovereenkomst het tegendeel blijkt, gelden voor de uitvoering van de cursussen onze eigen locaties. Eventueel hieruit voortvloeiende additionele reiskosten zijn voor rekening van de klant.
  Verzoekt een klant om de levering van diensten op een andere dan de aangewezen locatie te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de klant in rekening brengen.
 3. De klant is gehouden de diensten binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
  Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen diensten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de overeengekomen diensten te vorderen.
  Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de klant overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de diensten geacht te zijn afgeleverd en zullen wij ook de additionele kosten op de afwikkeling van de verleende diensten doorberekenen.

Artikel 6. Reclame door de klant

 1. De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
 2. Klachten van de klant, moeten door de klant binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de diensten niet aan de klant (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende diensten zijn gefactureerd. De klant dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
 1. Ieder vorderingsrecht van de klant jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde diensten, vervalt indien:
  a. de gebreken niet binnen lid 2 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;b. de klant ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de

  gegrondheid van de klachten;

 2. Klachten worden behandeld volgens de bij ons van toepassing zijnde procedure.
 3. Geschillen zullen zo nodig voorgelegd worden aan de Geschillencommissie BOVAG.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De klant is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de klant komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. De bij de door ons geleverde diensten verstrekte lesplannen, leerstof en documentatie, blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde diensten aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de klant zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen door facturering en betalingsverplichting van (een deel van) de af te nemen diensten voorafgaande aan de feitelijke data van de cursus(sen).
 2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de bij de door ons geleverde diensten verstrekte lesplannen, leerstof en documentatie die zich onder de klant (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de klant na het onder ons nemen van de diensten tot schadevergoeding aan te spreken.
 3. Zonder toestemming onzerzijds is het de klant niet toegestaan de verkregen lesplannen, leerstof en documentatie te vermenigvuldigen, kopiëren of op welke wijze dan ook te vermeerderen.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende diensten, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, i.c. betaling voorafgaande aan de cursus. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.
 2. Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de klant, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de klant op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle te verrichten diensten contante betaling voor aflevering van de diensten te verlangen. Betaling van eventuele examengelden dient steeds voorafgaande aan het examen te geschieden. Bij non – betaling wordt de klant niet tot het examen toegelaten.
 1. Voorts zijn wij gerechtigd bij non-betaling de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de klant alsdan de verplichting rust tot het anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de klant in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur/klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,– alles exclusief omzetbelasting.
 2. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 3. Indien in de financiële positie van klant na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der diensten een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 10. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: weersomstandigheden, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. Annuleringen

 1. Rijvaardigheidscursussen dienen op werkdagen 48 uur voor aanvang te worden geannuleerd, anders blijft de betalingsverplichting voor het volledige cursusgeld van kracht. Hetzelfde geldt voor het niet verschijnen tijdens de cursussen.
 2. Bij het niet verschijnen tijdens een examen is de klant het vastgestelde examengeld verschuldigd mits een doktersverklaring kan worden overlegd.
 3. Vindt annulering van een volledig geboekte en geplande cursus plaats dan is de klant het volgende verschuldigd:
  1. Annulering van 0 tot 1 week 100%;
  2. Annulering van 1 tot 2 weken 50 %;

Artikel 12. Deelname

 1. De klant verklaart, voor zover van toepassing, dat hem dan wel de namens de klant deelnemende personen bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.
 2. De klant dan wel de namens de klant deelnemende personen mogen niet onder invloed zijn, mogen voor of tijdens de cursus geen gebruik maken van alcoholhoudende drank of enige andere stof waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat dit de rijvaardigheid negatief kan beïnvloeden.
 3. De klant dan wel de namens de klant deelnemende personen dien zich te houden aan alle instructies van het door ons ingezette personeel.
 1. Mocht blijken dat de klant dan wel de namens de klant deelnemende personen de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de klant ons volledig en zal de klant eventueel ter zake opgelegde boetes vergoeden alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn/haar rekening nemen.
 2. De door de klant verstrekte gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en niet ter beschikking worden gesteld aan derden tenzij dit noodzakelijkerwijze voortvloeit uit de aard van de verrichte diensten zoals daar is de aanmelding voor externe examens. De door de klant verstrekte gegevens zullen wel gebruikt worden om de klant periodiek te informeren omtrent de activiteiten van onze onderneming.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen kunnen uiteindelijk nog voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Hoog slagingspercentage
Meteen beginnen
Persoonlijk en betrokken